Information Hub

Publications

Published:

Journal for Immunotherapy of Cancer

Author(s):

Diana M Merino, Lisa M McShane, David Fabrizio, Vincent Funari, Shu-Jen Chen, James R White, Paul Wenz, Jonathan Baden, J Carl Barrett, Ruchi Chaudhary, Li Chen, Wangjuh (Sting) Chen, Jen-Hao Cheng, Dinesh Cyanam, Jennifer S Dickey, Vikas Gupta, Matthew H

Published:

Journal for Immunotherapy of Cancer

Author(s):

Tan KT, Yeh CN, Chang YC, Cheng JH, Fang WL, Yeh YC, Wang YC7, Hsu DS, Wu CE, Lai JI, Chang PM, Chen MH, Lu ML, Chen SJ, Chao Y, Hsiao M, Chen MH.

Published:

Case Reports in Oncological Medicine

Author(s):

Chi-Wei Tao, Mei-Yin Chen, Ching-Min Tseng, Nina Lapke, Shu-Jen Chen, Kien Thiam Tan

Published:

Author(s):

Hou, Tien-Chi MDa; Wu, Pao-Shu MD, PhDb; Huang, Wen-Yu MSc; Yang, Yi-Ting PhDd; Tan, Kien Thiam PhDd; Liu, Shih-Hua MDa; Chen, Yu-Jen MD, PhDa; Chen, Shu-Jen PhDd,∗; Su, Ying-Wen MD, PhDe.

Published:

Gynecologic oncology

Author(s):

Pei Yi Onga, Song Ling Poonb, Kien Thiam Tan, Thomas Choudary Puttic, Samuel Guan Wei Owa, Shu-Jen Chen, Chien-Hong Chen, Soo-Chin Lee

Published:

Case Reports in Oncological Medicine

Author(s):

Fiona Tsui-Fen Cheng, Nina Lapke, Chin-Chu Wu, Yen-Jung Lu, Shu-Jen Chen, Pei-Ning Yu, Yen-Ting Liu and Kien Thiam Tan

Published:

J Gynecol Oncol. 2019;31:e5.

Author(s):

Chyong-Huey Lai, Elizabeth Vallikad, Hao Lin, Lan-Yan Yang, Shih-Ming Jung ,Hsueh-Erh Liu, Yu-Che Ou, Hung-Hsueh Chou, Cheng-Tao Lin, Huei-Jean Huang, Kuan-Gen Huang, Jiantai Qiu, Yao-Ching Hung, Tzu-I Wu, Wei-Yang Chang, Kien-Thiam Tan, Chiao-Yun Lin, An

Published:

Cancers 2019, 11(8), 1079

Author(s):

Hung-Chih Hsu, Jeng-Fu You, Shu-Jen Chen, Hua-Chien Chen , Chien-Yuh Yeh, Wen-Sy Tsai, Hsin-Yuan Hung, Tsai-Sheng Yang, Nina Lapke and Kien Thiam Tan

Published:

Translational Oncology, Volume 12, Issue 11, November 2019

Author(s):

Shih-Chieh Chang, Yi-ChunLai, Cheng-YuChang, Li-KuoHuang, Shu-Jen Chen, Kien ThiamTan, Pei-NingYu, Jiun-ILai

Published:

Oncotarget. 2018; 9:36344-36357

Author(s):

William C.S. Cho, Kien Thiam Tan, Victor W.S. Ma, Jacky Y.C. Li, Roger K.C. Ngan, Wah Cheuk, Timothy T.C. Yip, Yi-Ting Yang and Shu-Jen Chen